Algemene voorwaarden Media Dimensions B.V. 

ARTIKEL 1 ALGEMEEN 

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Media Dimensions met een opdrachtgever sluit; offertes, opdrachten, diensten, overeenkomsten van (ver)koop, overeenkomsten van (ver)huur en leveringen, daaronder begrepen. 

b. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover zulks schriftelijk wordt overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt. 

c. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Media Dimensions van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van Media Dimensions zijn ook van toepassing, indien de algemene voorwaarden van de opdrachtgever een prevalentiebeding bevatten. 

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 

a. Alle offertes van Media Dimensions, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Media Dimensions kan een offerte intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard. Een offerte heeft een beperkte geldigheidsduur. 

b. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke acceptatie van de offerte. 

c. Media Dimensions is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Media Dimensions verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden. 

d. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor de opdrachtgever. 

ARTIKEL 3 MEDEWERKING VAN DE OPDRACHTGEVER 

a. Vanwege de noodzaak dat de opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal de opdrachtgever Media Dimensions steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen. Gevraagde goedkeuringen zal de opdrachtgever niet op onredelijke gronden onthouden. 

b. Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever faciliteiten, als bijvoorbeeld apparatuur, materiaal of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden gebruikelijke en noodzakelijke specificaties. 

c. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van de leveranciers staat of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichting voldoet, heeft Media Dimensions het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en het recht om de hieruit voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. 

ARTIKEL 4 OVERMACHT 

Een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting kan geen der partijen worden toegerekend, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Artikel 

5 AANSPRAKELIJKHEID VAN MEDIA DIMENSIONS 

Media Dimensions is slechts aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt als rechtstreeks gevolg van hem door zijn opzet of grove schuld toe te rekenen tekortkomingen of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht begaan, de wel van personen waarvan Media Dimensions zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient. Media Dimensions is maximaal aansprakelijk voor aantoonbare schade tot het offerte bedrag. Artikel 

6 HERROEPING EN TUSSENTIJDSE BEEINDIGING 

Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, is Media Dimensions gerechtigd tot een zoveel mogelijk in onderling overleg vast te stellen schadeloosstelling op basis van de volgende elementen: – alle door Media Dimensions tot het tijdstip van de herroeping gemaakte out of pocket kosten, vermeerderd met eventueel verschuldigde cancellation fees van gecontracteerde freelancers; – alle door Media Dimensions tot het tijdstip van herroeping gemaakte uren tegen het gebruikelijk tarief. Artikel 

7 GEHEIMHOUDING 

Iedere partij zal de haar uit hoofde van deze overeenkomst door haar wederpartij ter kennis gebrachte vertrouwelijke informatie, ontwerpen en offertes van Media Dimensions hieronder begrepen, 

geheim houden en voorts alle noodzakelijke maatregelen treffen teneinde de informatie geheim te houden. Artikel 

8 VRIJWARING 

Media Dimensions vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit het gebruik van dramatisch, literair of muzikaal werk bij de vervaardiging en vertoning van de productie in Nederland. De opdrachtgever vrijwaart Media Dimensions van alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit het gebruik van de productie door hem of zijn rechtverkrijgenden. Hij vrijwaart Media Dimensions voorts tegen aanspraken van derden in gevallen, dat hij zelfstandig een bepaalde inbreng in de productie heeft gehad, bijvoorbeeld door het voorschrijven van bepaalde handelingen, objecten, teksten of andere zaken, waarvan Media Dimensions het eventueel wederrechtelijk gebruik niet kan beoordelen. Artikel 

9 EIGENDOMSVOORBEHOUD 

De opdrachtgever is pas eigenaar van de videoproductie als de betaling is ontvangen. Let op: ‘eigenaar’ betekend niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen (zie hiervoor Artikel 12 & 13). De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven af te leveren product of dienst. 

ARTIKEL 10 MONTAGE 

Om de montage qua tijd en kosten efficiënt te laten verlopen wordt een 3-versie methode aangehouden (geldt niet voor televisie-item): Versie 1: de ruwe montage. Deze eerste versie wordt zoveel mogelijk volgens het script gemaakt maar is nog niet tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en geeft feedback over de structurele en inhoudelijke keuzes. Versie 2: de montage. Aan de hand van de feedback wordt een nieuwe versie gemonteerd. Deze versie is tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en kan de editor van feedback voorzien, ditmaal over de details (timing, kleurbewerking, titels, transities, etcetera) Versie 3: final. De editor past de montage n.a.v. de feedback aan en de productie is klaar. Als na versie 3 nog verdere aanpassingen gewenst zijn, dan kan dit als meerwerk in rekening worden gebracht. 

ARTIKEL 11 MUZIEKRECHTEN 

Als gebruik wordt gemaakt van copyright beschermde muziek moeten muziekrechten worden betaald aan stichting BUMA/STEMRA. Media Dimensions kan een schatting geven van de kosten. Deze kosten worden in de offerte opgenomen maar kunnen in de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen. Dit heeft te maken met de complexe tarieven van de stichting BUMA/STEMRA. Daarnaast is het mogelijk om royalty free muziek te kopen. Hiermee worden met een helder, eenmalig bedrag alle muziekrechten betaald. 

ARTIKEL 12 AUTEURSRECHT 

Alle door Media Dimensions geproduceerde tekst, geluid en beeld (concepten, scripts, draaiboeken, videobeelden, foto’s, animaties, etcetera) vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur. 

ARTIKEL 13 COPYRIGHT 

Tenzij anders overeengekomen, blijft het copyright (het recht om kopieën te maken) bij Media Dimensions. Een opdrachtgever dient toestemming te vragen aan Media Dimensions om meer kopieën van een videoproductie te maken. Copyright is wel verhandelbaar. Klanten kunnen dus het recht kopen om zelf onbeperkt kopieën te maken. In geval van copyright schending is Media Dimensions niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden. 

ARTIKEL 14 INTELLECTUEEL EIGENDOM 

Workflow, templates, designs, formulieren, set-ups, camera instellingen en montage documenten zijn intellectueel eigendom van Media Dimensions en worden niet beschikbaar gesteld. 

ARTIKEL 15 FAILLISSEMENT EN OPHEFFING 

Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst terstond op te zeggen per aangetekend schrijven aan de wederpartij, indien die andere partij in staat van faillissement geraakt of in geval van surseance van betaling of in geval van opheffing van een vennootschap (anders dan binnen een herstructurering of fusie). De over en weer bestaande vorderingen zullen dan zoveel mogelijk op basis van deze overeenkomst worden geregeld. 

ARTIKEL 16 BEPERKINGEN GELDIGHEID 

Het in deze voorwaarden bepaalde geldt slechts, voor zover dat in overeenstemming is met de eisen van redelijkheid en billijkheid. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijke nietig zijn of anderszins ongeldig blijken te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Een nietige of anderszins ongeldige bepaling wordt geconverteerd in een wel geldige bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking. 

ARTIKEL 17 TOEPASSELIJK RECHT 

Elke rechtsverhouding tussen Media Dimensions en de opdrachtgever zal worden beheerst door het Nederlandse recht. 

ARTIKEL 18 GESCHILLEN 

Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst met Media Dimensions, of een overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen, met uitsluiting van elke andere rechtsprekende instantie, worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van Media Dimensions, tenzij de kantonrechter bevoegd is. In dat geval is de kantonrechter in de vestigingsplaats van Media Dimensions bevoegd. 

© 2018 Copyright Media Dimensions