Algemene voorwaarden Blue Projects B.V.


Artikel 1 Algemene Bepalingen
1. Opdrachtnemer: Blue Projects B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en haar medewerkers en directie.
2. Opdrachtgever: de wederpartij van de Opdrachtnemer.
3. Project: de activiteit die door Opdrachtgever is bedongen.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door Opdrachtnemer met Opdrachtgever en zijn mede van toepassing op alle handelingen en werkzaamheden door of in opdracht van Opdrachtnemer verricht.
2. Deze Algemene Voorwaarden gelden onder uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever, voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door Opdrachtgever en Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


Artikel 3 Totstandkoming
1. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van de offerte van Opdrachtnemer, waarbij het moment van de ontvangst van die schriftelijke aanvaarding door Opdrachtnemer geldt als moment van aanvang van de overeenkomst
2. De offerte welke Opdrachtnemer doet aan Opdrachtgever is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Herroeping dient uiterlijk onverwijld na het moment van aanvaarding te geschieden.
3. Iedere verlangde afwijking van of toevoeging aan de offerte van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever behoeft de schriftelijke instemming van Opdrachtnemer, die nadrukkelijk het recht heeft daarvoor extra kosten te berekenen.
4. Kennelijke fouten in de offerte binden Opdrachtnemer niet.
5. Alle (intellectuele) (eigendoms-) rechten op de in de offerte aangeboden concepten en/of ideeën berusten bij Opdrachtnemer, ook na de totstandkoming van de overeenkomst en na de uitvoering van het Project, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6. Indien na het sluiten van de overeenkomst de kostprijsbestanddelen van goederen en/of diensten waarop Opdrachtnemer haar prijs heeft gebaseerd, worden verhoogd, heeft Opdrachtnemer het recht deze verhogingen aan Opdrachtgever door te berekenen. Opdrachtgever heeft hierdoor niet het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren.
7. Alle genoemde prijzen in de offerte en overeenkomst van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
8. Opdrachtnemer draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal e.d., voor zover door onafhankelijke derden gepubliceerd en/of vervaardigd.


Artikel 4 Annulering en opzegging
1. Indien de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) wordt geannuleerd door Opdrachtgever, dat wil zeggen door hem met onmiddellijke ingang wordt opgezegd, is Opdrachtgever annuleringskosten aan Opdrachtnemer verschuldigd. Deze bepaling geldt onverminderd in het geval de annulering het gevolg is van overmacht aan de zijde van Opdrachtgever. De annuleringskosten zijn als volgt:
BLUE PROJECTS B.V. // EVENT MANAGEMENT & SERVICES// LEAD GENERATION
LEGMEERDIJK 237, BUILDING 9 // 1432 KB AALSMEER // T +31 (0) 297 38 25 00
E INFO@BLUEPROJECTS.EU // I WWW.BLUEPROJECTS.EU // VAT ID: NL 8133.08.641.B.01 // KVK C.O.C 33239203
BANK: RABO BANK // IBAN: NL85RABO0310751993 // BIC: RABONL2U
a) tot 100 dagen voor de uitvoeringsdatum : 50% van de totale projectsom;
b) 100 tot 25 dagen voor de uitvoeringsdatum : 75% van de totale projectsom;
c) minder dan 25 dagen voor de uitvoeringsdatum: 100% van de totale projectsom, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om alle door Opdrachtnemer aan derden betaalde gelden in het kader van het Project integraal te voldoen.
2. Opdrachtnemer kan de overeenkomst slechts wegens gewichtige omstandigheden opzeggen bij aangetekend schrijven onder opgaaf van redenen.
3. Opdrachtnemer zal trachten gelijktijdig met de bedoelde opzegging een gelijkwaardige, naar gangbare normen acceptabele activiteit aan te bieden. Wordt dit alternatief niet aangeboden dan worden de reeds door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer betaalde facturen binnen vier weken aan Opdrachtgever terugbetaald.
4. Wordt het bedoelde alternatief wel door Opdrachtnemer aangeboden, maar wordt hiervan door Opdrachtgever geen gebruik gemaakt, dan vervallen de rechten van Opdrachtgever op restitutie van eerder gedane betalingen aan Opdrachtnemer.
5. Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst bepaalde is Opdrachtnemer gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist buiten rechte de overeenkomst door een aangetekend schrijven (geheel of gedeeltelijk) met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen indien:
a) Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel in dit kader een onderhands akkoord sluit;
b) de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of ontbonden;
c) Opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt;
d) op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd.

Artikel 5 Wijzigingen
1. Opdrachtnemer heeft alleen het recht het Project op een wezenlijk punt te wijzigen ingeval van gewichtige omstandigheden als bedoeld in artikel 4 lid 2. In het geval de wijziging het gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, dan heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren. Indien Opdrachtgever gebruik wenst te maken van het recht kosteloos te annuleren, is hij gehouden dit bij aangetekend schrijven kenbaar te maken aan Opdrachtnemer binnen 24 uur na ontvangst van het bericht over de wijziging.
2. Opdrachtnemer kan zo nodig het Project wijzigen op niet-wezenlijke punten zonder dit vooraf kenbaar te maken.
3. Ingeval van verhoging van belastingen of sociale premies na de ondertekening van de overeenkomst door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtnemer het recht om deze verhogingen aan Opdrachtgever door te berekenen.
4. Indien het niet aan Opdrachtnemer is te wijten (overmacht) of op verzoek van Opdrachtgever plaatsvindt, komen de kosten voor wezenlijke wijzigingen, zoals, maar niet beperkt tot, wijzigingen van datum en locatie, volledig voor rekening van Opdrachtgever.

BLUE PROJECTS B.V. // EVENT MANAGEMENT & SERVICES// LEAD GENERATION
LEGMEERDIJK 237, BUILDING 9 // 1432 KB AALSMEER // T +31 (0) 297 38 25 00
E INFO@BLUEPROJECTS.EU // I WWW.BLUEPROJECTS.EU // VAT ID: NL 8133.08.641.B.01 // KVK C.O.C 33239203
BANK: RABO BANK // IBAN: NL85RABO0310751993 // BIC: RABONL2U

Artikel 6 Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever voortkomende uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk wegens schade, veroorzaakt door bij de uitvoering betrokken derden, tenzij deze schade voortvloeit uit en veroorzaakt is door opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer. De toepasselijkheid van artikel 6:76, 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen iedere aanspraak op schadevergoeding van bij de uitvoering betrokken derden, voor zover deze schade is veroorzaakt door Opdrachtgever, medewerkers en/of deelnemers en/of gasten van Opdrachtgever.
4. De levering door derden van goederen en/of diensten bij de uitvoering van de overeenkomst is aan geen andere garantie onderworpen dan die welke Opdrachtnemer van de betreffende derde heeft bedongen.
5. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal 25% van de totale projectsom exclusief de omzetbelasting.
6. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor alle benodigde vergunningen en ontheffingen teneinde de overeenkomst goed te kunnen uitvoeren.
7. Indien een overeenkomst niet of slechts ten dele door Opdrachtnemer of door haar ingehuurde derden kan worden uitgevoerd, vermindert dit niet de betalingsverplichting van Opdrachtgever volgens de overeengekomen kosten bij annulering.
8. Indien de veiligheid van Opdrachtnemer of van de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden op de plaats of in de directe omgeving van de plaats van de uitvoering van het Project niet voldoet aan de vereiste veiligheidsnormen en/of indien de benodigde vergunningen en/of ontheffingen ontbreken, zal de uitvoering in zijn geheel of voor het nog uit te voeren gedeelte, niet plaatsvinden, waarbij Opdrachtgever gehouden is de gehele overeengekomen projectsom te voldoen.

Artikel 7 Uitvoering
1. Opdrachtnemer verplicht zich het Project naar beste kunnen uit te voeren.
2. Termijnen genoemd in de overeenkomst zullen niet als fatale termijnen worden beschouwd; Opdrachtgever dient Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn tot nakoming te gunnen.
3. Opdrachtgever is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Opdrachtnemer ter bevordering van een goede uitvoering van het Project en Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen of die van zijn medewerkers en/of deelnemers en/of gasten, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte Opdrachtgever.
4. De medewerker en/of deelnemer en/of gast van Opdrachtgever die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van het Project daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt kan door Opdrachtnemer van (voortzetting van) het Project worden uitgesloten, indien van Opdrachtnemer in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen tegenover deze medewerker en/of deelnemer en/of gast. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem of de betreffende medewerker en/of deelnemer en/of gast kan worden toegerekend.
5. Opdrachtgever is verplicht nalatigheid in de uitvoering van de overeenkomst die ter plaatse wordt geconstateerd, zo spoedig mogelijk mee te delen aan de leiding van het Project ter plaatse of rechtstreeks aan Opdrachtnemer.
6. Opdrachtgever is verplicht om een afdoende aansprakelijkheidsverzekering voor het Project af te sluiten.

BLUE PROJECTS B.V. // EVENT MANAGEMENT & SERVICES// LEAD GENERATION
LEGMEERDIJK 237, BUILDING 9 // 1432 KB AALSMEER // T +31 (0) 297 38 25 00
E INFO@BLUEPROJECTS.EU // I WWW.BLUEPROJECTS.EU // VAT ID: NL 8133.08.641.B.01 // KVK C.O.C 33239203
BANK: RABO BANK // IBAN: NL85RABO0310751993 // BIC: RABONL2U

Artikel 8 Optredens/artiesten
1. Alle aan het gebruik van de zaal, gebruik van energie, etc. verbonden kosten alsmede de aan Buma Stemra te betalen vergoedingen zijn voor rekening van Opdrachtgever naast het overeengekomen honorarium.
2. Opdrachtgever verklaart met de aard van het werk en de prestaties van de groep/artiest(en) bekend te zijn.
3. Opdrachtnemer verplicht zich zoveel als redelijkerwijze mogelijk de instructies van Opdrachtgever ter zake van het optreden op te volgen voor zover deze geen inbreuk maken op de wijze van optreden en/of de muzikale prestaties van de groep/artiest(en) en verplicht zich zorg te dragen voor een optreden naar beste kunnen.
4. De groep/artiest(en) hebben het recht bij hun optreden een geluidsvolume te produceren dat bij hun optreden gebruikelijk is.
5. Opdrachtgever draagt zorg voor een ordelijk verloop van het optreden, met name door tijdig zodanige maatregelen te treffen als voor de veiligheid van de groep/artiest(en) nodig is alsmede voor hun/zijn/haar eigendommen.
6. Opdrachtgever verklaart hierbij, dat hij, onverminderd zijn vermelde verplichtingen en aansprakelijkheid daarvoor, de hem te dezer zake eventueel te geven instructies van de tourmanager en/of begeleiders van de groep/artiest(en) voor, tijdens en na het optreden zal opvolgen.
7. Indien naar de mening van Opdrachtnemer Opdrachtgever in gebreke mocht blijven tijdig de genoemde maatregelen te treffen, heeft Opdrachtnemer het recht het optreden te annuleren zonder dat daarbij de betalingsverplichting van Opdrachtgever (gedeeltelijk) vervalt.
8. Ingeval van letsel van een artiest of een medewerker van de groep/artiest(en) of schade aan goederen van de groep/artiest(en) bij het optreden, veroorzaakt door (het gedrag van) publiek en/of medewerkers en/of deelnemers en/of gasten van Opdrachtgever die zich op of bij het podium of in of bij de kleedkamers bevinden, zal Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek daartoe aan Opdrachtnemer vergoeden. Als grondslag voor de vergoeding zal dienen de feitelijke kosten van medische zorg, smartengeld, volgens de normen zoals deze in de Nederlandse jurisprudentie zijn ontwikkeld en de taxatiewaarde c.q. de reparatiekosten van goederen.
9. Indien de groep/artiest(en) op weg naar het adres, waar het optreden zal plaatsvinden, moeilijkheden ondervindt, van welke aard ook, waardoor de mogelijkheid ontstaat, dat men niet op de overeengekomen tijd op de overeengekomen locatie van het optreden aanwezig kan zijn, zal Opdrachtnemer onverwijld Opdrachtgever waarschuwen via het door Opdrachtgever opgegeven telefoonnummer of persoonlijk/mondeling tijdens het Project.
10. Opdrachtgever staat ervoor in, dat alle voor het optreden benodigde c.q. vereiste vergunningen en/of ontheffingen aanwezig zijn. Alle aan het verkrijgen van dergelijke vergunningen en/of ontheffingen verbonden kosten en/of leges zijn voor rekening van Opdrachtgever.
11. Het ontbreken of intrekken van enige vergunning en/of ontheffing is voor rekening van Opdrachtgever en geldt voor Opdrachtgever niet als overmacht.
12. In geval de groep/artiest(en) als gevolg van ziekte, ongeval of enige andere onvoorziene omstandigheid het overeengekomen optreden niet kan uitvoeren, zal Opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij Opdrachtgever.
13. Opdrachtnemer heeft het recht eisen te stellen ten aanzien van de kwaliteit en inrichting van de ruimte waarin het optreden zal plaatsvinden, met name ten aanzien van de kwaliteit hoogte en omvang van het podium alsmede de vrije hoogte daarboven en de kwaliteit van de verlichting. Er dient een nette afsluitbare kleedruimte aan de achterzijde van het podium ter plaatse van het optreden aanwezig te zijn.
14. De groep/artiest(en) ontvangt van Opdrachtgever een redelijk aantal consumpties en wel tenminste per persoon drie consumpties per uur inclusief pauzes en een maaltijd van eenvoudige aard.

BLUE PROJECTS B.V. // EVENT MANAGEMENT & SERVICES// LEAD GENERATION
LEGMEERDIJK 237, BUILDING 9 // 1432 KB AALSMEER // T +31 (0) 297 38 25 00
E INFO@BLUEPROJECTS.EU // I WWW.BLUEPROJECTS.EU // VAT ID: NL 8133.08.641.B.01 // KVK C.O.C 33239203
BANK: RABO BANK // IBAN: NL85RABO0310751993 // BIC: RABONL2U

15. Ingeval van een radio- en/of televisieoptreden of optreden in het buitenland van de groep/artiest(en), dat redelijkerwijze niet met het overeengekomen optreden kan worden gecombineerd, heeft Opdrachtnemer het recht het overeengekomen optreden te annuleren, zonder dat enige partij daaraan enig recht tot schadevergoeding kan ontlenen.
16. Opdrachtnemer zal in voorkomend geval van lid 15 trachten in overleg met Opdrachtgever een ander tijdstip voor het overeengekomen optreden vast te stellen of trachten een goed alternatief te bieden.
17. Geluids-, video- en/of filmopnamen van het optreden zijn niet toegestaan behoudens met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Artikel 9 Registratie- en communicatiewerkzaamheden
1. Onder registratie- en communicatiewerkzaamheden worden die werkzaamheden verstaan die verricht worden om te communiceren met deelnemers en/of gasten van Opdrachtgever in de breedste zin van het woord en die nodig zijn om de voor het Project benodigde informatie betreffende de deelnemers en/of gasten te registreren. De communicatie geschiedt middels telefoon, post, fax, e-mail en/of overige internettoepassingen of (website-) applicaties.
2. Indien ten gevolge van niet tijdige aanlevering door Opdrachtgever van (druk)werk, teksten, gegevens of door Opdrachtnemer gevraagde reactie/feedback, de registratie- en communicatiewerkzaamheden door Opdrachtnemer alleen tijdig kunnen worden uitgevoerd door inschakeling van derden of door overwerk e.d., zal Opdrachtnemer daartoe, zonder voorafgaand overleg met Opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van Opdrachtgever komen. Bij niet tijdige aanlevering door Opdrachtgever van (druk)werk, teksten, gegevens of door Opdrachtnemer gevraagde reactie/feedback is Opdrachtnemer gerechtigd de datum van uitvoering van de betreffende registratie- en communicatiewerkzaamheden nader vast te stellen, c.q. aan te passen.
3. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen overeenkomen om ten behoeve van de registratie- en communicatiewerkzaamheden gebruik te maken van een door Opdrachtnemer ter beschikking te stellen (website-) applicatie en/of schijfruimte.
4. Opdrachtnemer en/of haar leveranciers/onderaannemers dragen zorg voor een regelmatige back- up van alle bestanden op de server, waaronder de geregistreerde gegevens van deelnemers en/of gasten, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever.
5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de (website-) applicatie en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:
a) handelingen en/of gedragingen in strijd met de geldende wet en/of regelgeving;
b) het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud (spamming);
c) het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
d) het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal;
e) intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen of groepen;
f) het zonder toestemming binnendringen van andere computers of websites op het internet of intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken) en/of het verspreiden van computervirussen.
6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de door Opdrachtnemer beschikbaar gestelde (website-) applicatie en/of schijfruimte ten gevolge van storingen van het internet en/of storingen bij de desbetreffende providers, uitval van elektriciteit, telefonie, e.d.

BLUE PROJECTS B.V. // EVENT MANAGEMENT & SERVICES// LEAD GENERATION
LEGMEERDIJK 237, BUILDING 9 // 1432 KB AALSMEER // T +31 (0) 297 38 25 00
E INFO@BLUEPROJECTS.EU // I WWW.BLUEPROJECTS.EU // VAT ID: NL 8133.08.641.B.01 // KVK C.O.C 33239203
BANK: RABO BANK // IBAN: NL85RABO0310751993 // BIC: RABONL2U

7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade van Opdrachtgever als gevolg van het feit dat de door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde (website -) applicatie en/of schijfruimte (tijdelijk) niet beschikbaar is of verminderd beschikbaar is, behoudens opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
8. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het beveiligen van de door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde (website -) applicatie en/of schijfruimte voor onbevoegde toegang, misbruik, al dan niet van de geregistreerde gegevens en/of vertrouwelijke informatie door derden, verlies, beschadiging, en/of onjuist gebruik door Opdrachtgever, deelnemers en/of gasten.
9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade van Opdrachtgever als gevolg van de eventuele aanwezigheid van virussen op de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde informatiedragers en/of door Opdrachtnemer via het internet aangeleverde of verzonden gegevens en/of software en/of bestanden. Opdrachtgever dient de aangeleverde c.q. verzonden informatiedragers en/of gegevens en/of software zelf op aanwezigheid van virussen te testen.
10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele niet (tijdige) betaling van deelnemers en/of gasten en Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle schade die daaruit zou mogen voortvloeien.
11. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om de kosten die voortvloeien uit te weinig deelnemers (naar eigen inzicht door Opdrachtnemer te bepalen), af te wentelen op Opdrachtgever.
12. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade van Opdrachtgever als gevolg van vertraging van postzendingen, verlies en/of beschadiging van poststukken en/of verkeerde bezorging van poststukken, behoudens opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
13. Opdrachtnemer treedt bij de registratie- en communicatiewerkzaamheden op als bewerker in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Opdrachtgever is verplicht om zich als verantwoordelijke voor deze gegevensverwerking(en) aan alle verplichtingen in de WBP te houden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle schade die Opdrachtnemer leidt als gevolg van het niet naleven van deze verplichting door Opdrachtgever.

Artikel 10 Reclame/betaling
1. Opdrachtgever verplicht zich voldoende op de hoogte te stellen van de prestaties van Opdrachtnemer en van de prestaties van de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.
2. Reclames dienen uiterlijk vijf werkdagen na de overeengekomen datum van uitvoering van het Project bij aangetekend schrijven aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakt te zijn, zulks op straffe van verval van enige aanspraak op welke schadevergoeding dan ook.
3. Reclame schort de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer niet op.
4. Betaling vindt – tenzij daar schriftelijk tussen partijen van is afgeweken – op de volgende wijze plaats:
a) 25 % van de projectsom bij de totstandkoming van de overeenkomst (conform artikel
b) van deze Algemene Voorwaarden);
c) 50 % van de projectsom uiterlijk de dag vóór aanvang van het Project;
d) 25 % van de projectsom na het einde van het Project.
5. Verzonden facturen worden geacht te zijn ontvangen één werkdag na de factuurdatum en alsdan zonder protest te zijn behouden.
6. Bij het overschrijden van de betalingstermijn is Opdrachtnemer 2% vertragingsrente per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand als één maand wordt gerekend.
10. Alle kosten die Opdrachtnemer maakt om het haar toekomende bedrag te incasseren, zowel de buitengerechtelijke kosten als de gerechtelijke kosten, komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het te vorderen bedrag.
11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen jegens Opdrachtnemer en eventueel door haar ingeschakelde derden, één jaar na het bekend worden van een mogelijke vordering.

BLUE PROJECTS B.V. // EVENT MANAGEMENT & SERVICES// LEAD GENERATION
LEGMEERDIJK 237, BUILDING 9 // 1432 KB AALSMEER // T +31 (0) 297 38 25 00
E INFO@BLUEPROJECTS.EU // I WWW.BLUEPROJECTS.EU // VAT ID: NL 8133.08.641.B.01 // KVK C.O.C 33239203
BANK: RABO BANK // IBAN: NL85RABO0310751993 // BIC: RABONL2U

Artikel 11 Slotbepalingen
1. Op alle overeenkomsten en afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
2. Ook in het geval Opdrachtgever gevestigd is in het buitenland of in het geval de uitvoering van het Project geheel of gedeeltelijk plaatsvindt in het buitenland, is Nederlands recht van toepassing bij geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
3. Geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voortvloeiende uit of in verband met de overeenkomst of uitvoering van het Project zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.
4. De Nederlandse (authentieke) tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

De algemene voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van Blue Projects Europe en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33239203